Chi tiết 80 phường, xã thuộc diện sáp nhập ở TP.HCM

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025, TP.HCM sẽ thực hiện sắp xếp 80 phường thuộc 10 quận, giảm 39 phường.
2024-04-29 11:01:05 17 Lượt xem

Dẫn nguồn: https://plo.vn/chi-tiet-80-phuong-xa-thuoc-dien-sap-nhap-o-tphcm-post787853.html